19th NCGP

Nordic GP 2015

Swedish Pre-congress

The annual meeting of the Swedish college will be held on Monday June 15, 2015 as national pre-congress. The language of the pre-congress will be Swedish.

09.00 H2 Examinandmöte

Tid
09.00-10.45

Sal
H2

Ansvariga: Cecilia Ryding och Anders Fredén

Dax att knyta ihop hela din erfarenhet av årets specia- listexamen i allmänmedicin. Viktigt att du kommer i  tid! Det här är din möjlighet att ge återkoppling på den examensprocess du varit med om. Vi lyssnar på alla synpunkter och återför dem till det framtida arbetet med att ständigt utveckla examen. Gruppfotografering av examinanderna kommer att ske när de samlas vid världs- kulturmuseets entrée kl 18.30 inför examinationsfesten.

09.00 J2 Examinatorsmöte

Tid
09.00-12.00

Sal
J2

Ansvarig: Ulf Måwe

10.00 J1 Studierektorsmöte

Tid
10.00-12.00

Sal
J1

Den nya målbeskrivningen i praktiken

Vi vill diskutera och få handfasta råd om hur den nya målbeskrivningen för ST i allmänmedicin ska tolkas och användas.

Inbjudna

Åsa Niper, SFAMs utbildningsråd, presenterar sin tolk- ning av vilka konkreta förändringar det nya regelver- ket innebär för ST, handledare och studierektorer i allmänmedicin.

Socialstyrelsens representanter: Febe Westberg (jurist), Ragnhild Mogren (pedagog) och Kim Thorsen (medicinskt sakkunnig), deltar sedan i en allmän diskus- sion modererad av Studierektor Britt Bergström.

10.00 R24+R25 / R26 Arbetsgrupps- och nätverksmöten

Tid
10.00-12.00

Sal
R24+R25 / R26

A. Möte i Rådet för sköra äldre i primärvården sal R24+R25 Allmänläkare som inte är med i rådet men är intresserade av rådets arbete är välkomna.
Kontaktperson: Sonja Modin

B. Fortbildningsrådet sal R26
Kontakperson: Gösta Eliasson

10.45 H2 Genomgång skriftliga provet (Examen)

Tid
10.45-11.45

Sal
H2

Ansvariga: Inge Carlsson och Gunnar Axelsson

11.45 H2 Förberedelse examenspresentationer

Examinanderna går till den sal där presentationen av deras uppsatser ska hållas se schema sidorna 3-5. Presentationerna medhavs på USB-minne och sparas ned på skrivbordet på den dator som finns klar för presentationen i respektive sal. Testa att presentationen fungerar innan du tar lunch och ta kontakt med tekniker eller värd om problem uppstår

12.00 Lunch i utställningen
13.00-15.00 Examensuppsatspresentationer

Schemat är preliminärt. Slutligt schema anslås på kongressen.

Sidhänvisningar avser programboken. 

Grupp 1 -  Sal R2

13:00 - 13:25, 13:30 - 13:55, 14:00 - 14:25, 14:30 - 14.55

Vetenskaplig bisittare: Hans Thulesius hansthulesius@gmail.com

Anna Mars
Läkemedelsbehandling av äldre. En studie på Vårdcentra- len Hertig Knut i Halmstad. (sid 6)

Annika Lindvall
Döden och läkaren på SÄBO. En intervjustudie från de närståendes perspektiv. (sid 7)

Emma Westman
Prevalence of ortostatic hypotension and its association with disease, medication and symtoms of dizziness and falls in a population aged 85 years and older. (sid 10)

Gerda Carlerös
Förskrivning av läkemedel till äldre vid Närhälsan Norrmalm vårdcentral. En kartläggning med avseende på förekomst av polyfarmaci och läkemedelsinteraktioner. (sid 12) 

Grupp 2 - Sal R5 + R6

13:00 - 13:25, 13:30 - 13:55, 14:00 - 14:25, 14:30 - 14.55

Vetenskaplig bisittare: Ingemarie Skoglund ingmarie.skoglund@vgregion.se

Annika  Weiderling
Time in range och kontroll av protrombinkomplex. En retro- spektiv journalstudie på Trångsunds Vårdcentral. (sid 7)

Fredrik Molin
Hämtar patienten ut sin/min medicin? (sid 11)

Ina Asklund
Jämförelse av kvaliteten på Waranbehandlingar i primär- vården och på AVK-mottagningen i Jämtlands län. (sid 14)

Rimma Karlsson
En hög förskrivning av kinoloner på vårdcentralen – felaktiga förskrivningsindikationer? (sid  18) 

Grupp 3 - Sal R22 + R23

13:00 - 13:20, 13:20 - 13:40, 13:40 - 14:00, 14:10 - 14:30, 14:30 - 14:50.

Vetenskaplig bisittare: Malin André malin.andre@lul.se 

Anna Moberg
Community acquired pneumonia in primary care – clinical assessment and the usability of chest radiography. (sid 7) 

Camilla Bergman Inställd!
Borrelia, en utmaning för skärgårdsdoktorn! Klinisk symtombild, serologisk diagnostik och följsamhet till riktlinjer vid utredning av borreliainfektion på Vax- holms Vårdcentral. (sid 9)

Helen Wahlgren
Diagnostik och behandling av faryngotonsillit på Hörby vårdcentral – hur väl följs riktlinjer? (sid 12)

Johan Fridegren
Akut rinosinuit. En jämförande journalstudie på Boo VC avseende följsamhet till behandlingsrekommendationer. (sid 14)

Maja Lövstrand
Effekt av information på omhändertagande av patienter med halsont. (sid 15)

Grupp 4 - Sal R24 + R25

13:00 - 13:25, 13:30 - 13:55, 14:00 - 14:25, 14:30 - 14.55

Vetenskaplig bisittare: Bledar Daka bledar.daka@allmed.gu.se

Carina Magnefelt
Ländryggsrelaterade besvär på Gustavsbergs Vårdcentral under 2013. Hur sjukskriver vi och följs riktlinjerna? (sid 9)

Gizie Mekoya
Handläggning av patienter med långvarig smärta på Östra Vårdcentralen. (sid 12)

Holger Olofsson
Multisjuklighet hos patienter med ryggsmärta. En register- studie Kallhälls nya vårdcentral. (sid 13)

Karina Campenfeldt
Vilken evidens finns för stretching som effektiv behandling av plantar fasciit? En litteraturstudie. (sid 15)

Grupp 5 - Sal R4

13:00 - 13:25, 13:30 - 13:55, 14:00 - 14:25, 14:30 - 14.55

Vetenskaplig bisittare: Anna Nager anna@nager.se

Christina Green
Utvärdering av spirometriundersökningar på en hälso- central med särskilt fokus på KOL. (sid 9)

Muhammed Al Hussoni
Samband mellan rökning och högt HbA1c hos patienter med diabetes typ 2 på Aleris vårdcentral Järva – en retro- spektiv journalstudie 2013. (sid 17)

Sofia Höglund
Tidigare vårdkontakter och insatser för diabetesprevention hos personer med nyupptäckt diabetes mellitus typ 2 på en familjeläkar mottagning. (sid 19)

Veronica  Pahlberg
Mikroalbuminuri vid hypertoni – uppmärksammas det i primärvård? Retrospektiv studie av läkarbesök vid Tuna- fors Vårdcentral 2007-2011. (sid 21)

Grupp 6 - Sal R26

13:00 - 13:25, 13:30 - 13:55, 14:00 - 14:25, 14:30 - 14.55

Vetenskaplig bisittare: Robert Eggertsen robert.eggertsen@vgregion.se

Camilla Alenius Inställd!
Fysisk aktivitet recept (FaR): Granskning av FaR för- skrivna under perioden 121221-131117 på Vårdcentralen Åsidan, Nyköping. Enkätstudie om följsamhet till FaR hos patienter med psykisk ohälsa. (sid 8)

Malena Dolfe
Infektioner hos barn och föräldrars sökande efter informa- tion. En undersökning om det aktuella infektionspanora- mat i Löddeköpinge och föräldrars informationssökande innan barns läkarbesök. (sid 17)

Maria  Norenberg Wessman
Nöjd patient? Patientfokus i primärvården – framgångs- faktorer, utmaningar och ledarskap. En kvalitativ studie. (sid 16)

Susanna Calling m fl
Longitudinal trends in good self-rated health: effects of age and birth cohort in a 25-year follow-up study in Sweden. (sid 20)

Grupp 7 - Sal R31

13:00 - 13:25, 13:30 - 13:55, 14:00 - 14:25, 14:30 - 14.55

Vetenskaplig bisittare: Stefan Jansson stefan.jansson@regionorebrolan.se

Jonas Hamfors
Hålla andan: är du frisk eller sjuk? Apnétest: Ett nytt kliniskt test. (sid 14)

Marijke Talsma
Facing suspected child abuse – what keeps Swedish general practitioners from reporting to child protective services? (sid 16)

Robert Marton
Antibiotikaförskrivning vid akut bronkit. Följsamhet till STRAMA:s, SMI:s och LMV:s behandlingsrekommenda- tioner vid akut bronkit och oklar nedre luftvägsinfektion på Vårdcentralen Linden och Primärvårdsjouren Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, en journalstudie under perioden 20130101 - 20131231. (sid 18)

Sanjay Ahuja
Fälla eller fria: förhöjd SR (erythrocyte sedimentation rate) alt. sänka vid oförklarliga kroppsliga besvär. (sid 19)

15.30 H2 SFAM:s fullmäktigemöte 2015

Tid
15.30-17.30

Sal
H2

Föreningens fullmäktige väljs av lokalföreningarna. Namnen på fullmäktige skall anmälas före mötet till SFAM:s kansli, e-post: kansli@sfam.se. Varje SFAMmedlem äger rätt att närvara och yttra sig vid föreningens fullmäktige, men endast fullmäktige äger rätt att delta i beslut.

Ur SFAM:s stadgar:

§4. Föreningens fullmäktige väljs av lokalavdel-ning- arna. Varje lokalavdelning skall utse en fullmäktig för varje påbörjat 30-tal medlemmar. För varje fullmäktig väljs en ersättare.

Ur §11. Motioner till fullmäktigemötet ska vara  styrelsen tillhanda senast två månader före mötet.

Valberedningens förslag kommer att skickas till lokalför- eningarnas ordförande samt till fullmäktige. Verksam- hetsberättelsen samt dagordning för fullmäktigemötet finns att läsa på SFAM:s hemsida (www.sfam.se) från den 15 maj.

 

Välkommen!

Karin Träff Nordström
Ordförande

19.00 Examination och Come-together party på Världskulturmuseet

Tid
19.00-23.00

Plats
Världskulturmuseet

Välkommen till Världskulturmuseet för att fira årets examinander och nya specialister i allmänmedicin. Dessutom är det en välkomstfest för alla kollegor som ska delta i den Nordiska kongressen. Flera priser kommer att delas ut, däribland priset för årets svenska avhandling.

Kom och fira! Det blir mat, musik med bland annat göteborgska Bellaroush och fest!

 

Är du ansvarig för en av SFAM:s nätverksgrupper och vill boka ett rum för ditt nätverksmöte kontaktar du organisationskommittén.

Dagen avslutas med festligheter för att fira våra examinander och examinatorer på Världskulturmuseet med en pre-congress-dinner kl 19.00. Vi välkomnar även tillresande nordiska kollegor.

 


 
Welcome to Gothenburg!

WE HAVE MORE THAN
1350 REGISTERED
DELEGATES!Watch the Welcome movie!


NordicGP 2017

Follow us on facebook and twitter:

Facebook
Twitter